en-UShr-HR
Traži
8. srpnja 2020. ..:: Projekti » Završeni projekti » Realizirano 2018./2019. » Jedemo (ne)zdravo u školi ::..   Prijava
Prezentacija  Prezentacija Minimiziraj

  
Projekt Medicinske škole Dubrovnik: „Jedemo (ne) zdravo u školi"  Projekt Medicinske škole Dubrovnik: „Jedemo (ne) zdravo u školi" Minimiziraj

 
 Jedemo (ne) zdravo u školi
 
Projekt Medicinske škole Dubrovnik
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola Dubrovnik
2. Srednja zubotehnička škola Sarajevo
 
Datum prijave:  12. ožujka 2018.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Lana Ferizović-Karađole (lanafkaradole@gmail.com), Medicinska škola Dubrovnik
2. Šime Karađole
(skaradjole@gmail.com), Medicinska škola Dubrovnik
3. Melisa Livnjak-Krdžalić
(melisalivnjak@gmail.com),
Srednja zubotehnička škola Sarajevo
 
Koordinatori 1. Marija Čupić (marija.cupic1@gmail.com), Medicinska škola Dubrovnik
2. Ezrema Boškailo
(ezrema.boskailo@live.com),
Srednja zubotehnička škola Sarajevo
 
Nositelj Medicinska škola Dubrovnik
 
UČENICI 1. Željka Mihaljević, Medicinska škola Dubrovnik
2. Anđela Tošić
, Medicinska škola Dubrovnik
3. Gabrijeau Stipanović
, Medicinska škola Dubrovnik
4. Ajla Kapidžić
, Srednja zubotehnička škola Sarajevo
5. EldarDelalić
, Srednja zubotehnička škola Sarajevo
6. ElmirDurmić
, Srednja zubotehnička škola Sarajevo
7. Dalila Osmanović
, Srednja zubotehnička škola Sarajevo
 
Ciljna skupina
 
Učenici škola koje sudjeluju na projektu.
 
Ciljevi projekta: 
 

Cilj ovog projekta je osvijestiti učenike, roditelje i nastavnike, o važnosti zdrave prehrane tijekom boravka u školi.
Pravilna i uravnotežena prehrana u školskoj dobi je veoma važna, tim više što se učenici nalaze u razvojnom životnom dobu. Svjedoci smo da većina učenika ima loše prehrane navike,koje treba hitno mijenjati.
Tijekom projekta educirat ćemo učenike i roditelje o važosti zdrave prehrane, analizirati što učenici jedu za vrijeme velikog odmora i predložiti jelovnik za zdraviji obrok.
Kako bi mogli pratiti rezultate, nakon edukacije učenika, nastavnika i roditelja o zdravoj prehrani u školskoj dobi, izmjerit ćemo učenicima parametre: tjelesnu težinu(TT), tjelesnu visinu(TV), opseg struka, opseg nadlaktice, izračunati BMI(index tjelesne mase), na početku i na kraju ispitivanja. Škole suradnice u projektu, usporedit će međusobno kulturu prehrane svojih učenika i važne parametre poput BMI, TT, TV, opseg struka, opseg nadlaktice koje su mjerili i izračunali svojim učenicima.Provedenim aktivnostima povezat ćemo zdrav način prehrane sa efikasnijim učenjem, usvajanjem novih znanja i vještina u školi i u kući.
 

Zadaci: 
 
- Anketirati učenike o prehrambenim navikama u školama
- Izmjeriti učenicima parametre: tjelesnu visinu, težinu, opseg struka i opseg nadlaktice
- Izračunati BMI(index tjelesne mase) na početku i na kraju školske godine
- Predložiti jelovnik za zdraviji obrok tijekom velikog odmora
- Istražiti što jesti za bolju koncentraciju i učenje
 
Suradnici
 
Mjesto provedbe Medicinska škola Dubrovnik, Srednja zubotehnička škola Sarajevo. 
 
Vrijeme trajanja (faze) Tijekom školske godine 2018./2019.
12 mjeseci
Faza 1: dogovor svih škola partnera o planiranim aktivnostima i podjela zadataka
Faza 2: rad učenika iz pojedine škole suradnika na svom zadatku
Faza 3: sastanak škola suradnika radi procjene tijeka projekta, dogovor o zajedničkim aktivnosti i razmjena učenika
Faza 4: finalizacija projekta – sastanak škola suradnika radi dogovora o prezentaciji rada i rezultata projekta
Faza 5. Prezentiranje projekta na susretu E medica, dogovor za daljnju suradnju na projektu.
Tijekom trajanja svih faza : Stalna razmjena informacija i koordinacija rada između sudionika projekta.
 
Očekivani rezultati Promjena načina prehrane u školama u skladu s školskim obvezama.
Prezentiranje projekta u lokalnoj zajednici.
 
Čimbenici rizika:

Financijska i vremenska ograničenja.


    
Sinopsis projekta   „Jedemo (ne) zdravo u školi"  Sinopsis projekta „Jedemo (ne) zdravo u školi" Minimiziraj

CILJ I PROVEDBA PROJEKTA

   Ovim projektom želimo osvijestiti učenike o važnosti zdrave prehrane u školi i usvajanju zdravih prehrambenih navika.
Škole suradnice na projektu provest će mjerenje i računanje osnovnih parametara koji će nam pomoći u procjeni indeksa tjelesne mase učenika( tjelesna masa, visina, obujam struka) na početku i na kraju projekta, te to povezati sa kulturom prehrane učenika. Zajednički ćemo osmisliti i provesti anketu u svim razredima naše Škole i škole suradnica o tome što učenici jedu za vrijeme velikog odmora ili pauze između teoretske nastave i vježbi. Prikazat ćemo kultuloroške i geografske različitosti u prehrani učenika škola suradnica . Dosadašnjim saznanjima uočili smo da učenici većinom jedu nezdrave brze grickalice i prazne kalorije,stoga ćemo predložiti jelovnik koji bi bio zamjena nezdravog u zdravi obrok . Kako bi uključili roditelje učenika kao potporu projektu, na roditeljskim sastancima educirat ćemo roditelje o zdravoj prehrani koju bi trebao imati svaki srednjoškolac, prikazujući osnovne smjernice, vrste namirnica i način njihovog kombiniranja, kako bi nam i roditelji pomogli da zajedno sa učenicima i u kućnim uvjetima naprave zdrav obrok koji će donjeti u školu. Tijekom projekta istražit ćemo što je dobro jesti za bolje učenje, pamćenje i stjecanje što boljih znanja, vještina i stavova, kako bi učenike pripremili za što bolji, efikasniji rad nakon odgojno obrazovnog razdoblja i time stvorili uvjete za zdravi život , zdrave prehrambene navike koje će kasnije prenijeti kao svoje pozitivno iskustvo i recept za zdraviji život.

Ideja projekta:

  • Istražiti i analizirati kulturu prehrane učenika u školama
  • Educirati učenike i njihove roditelje o važnosti zdrave prehrane
  • Suradnja učenika, nastavnika i roditelja u ostvarenju zdravog načina života
  • Usvajanje zdravih prehrambenih navika
  • Poticati učenike na samostalno vođenje, analizu, usporedbu, odlučivanje, rješavanju problema, iznošenje stavova, diskusiju i izradu projekta u svrhu edukacije i pripreme za cjeloživotno učenje, napredovanje i istraživački rad u struci
  • Potaknuti razvoj osobnog mišljenja i vježbanje sukoba mišljenja između sudionika
  • Učenje uz pomoć raznovrsnih metoda i postupaka na ozbiljan, zanimljiv i edukativan način i njihovu primjenu u svakodnevnom životu i radu

METODE RADA:
   Metode koje ćemo koristiti tijekom projekta su istraživačko-edukativnog karaktera.
Istražit ćemo što učenici jedu tijekom boravka u školi, kakve su im prehrambene navike putem ankete. Analizirat ćemo rezultate mjerenja tjelesne mase, visine, obujma struka i povezati sa načinom prehrane. Educirat ćemo učenike, nastavnike i njihove roditelje o zdravoj prehrani, te predložiti jelovnik za zdrav obrok . Istražit ćemo što je dobro jesti za bolje učenje i pamćenje, te to primijeniti u praksi, sve u cilju prevencije nastanka bolesti i propagiranju zdravog načina života. Na kraju ćemo evaluirati promjenu stavova i usvajanja zdravih prehrambenih navika kontrolnim mjerenjima i anketama.

1. ETAPA( ožujak, travanj 2018)
a. Izrada okvirnog plana projekta
b. Dogovor koordinatora i mentora za suradnju na projektu
c. Izbor naziva projekata „Jedemo (ne) zdravo u školi“
d. Odabir učenika koji će sudjelovati u realizaciji projekta
e. Prijava škola zainteresiranih za suradnju na projektu
f. Stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola
g. Prijava projekta na e-medica

2. ETAPA( svibanj, lipanj 2018)
a. Stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola
b. Izrada anketa: „Što jedemo za vrijeme velikog odmora u školi“
c. Mjerenje tjelesne mase, visine, obujma struka učenika po razredima
d. Analiza rezultata mjerenja i računanja BMI
e. Analiza rezultata ankete:“ Što jedemo za vrijeme velikog odmora u školi

3. ETAPA (rujan, listopad, prosinac)
a. Edukacija učenika o zdravom načinu prehrane
b. Edukacija roditelja o zdravom načinu prehrane
c. Sastavljanje jelovnika za zdravi obroku školi
d. Primjena zdravog obroka u školi
e. Istražiti što jesti za bolje učenje i pamćenje

4. ETAPA (siječanj, veljača)
a. Komunikacija među školama suradnicama pomoću online sastanaka
b. Evaluacija kontrolnih mjerenja indeksa tjelesne mase
c. Evaluacija anketa o prehrambenim navikama u školi
d. Planiranje razmjene učenika među školama suradnicama
e. Dogovor o načinu predstavljanja projekata
f. Ujedinjavanje aktivnosti u jedinstven projekt
g. Dorada i uvježbavanje izvođenja projekta

5. ETAPA( ožujak 2018)
a. Sudjelovanje na smotri dana E medice
b. Uvježbavanje i predstavljanje projekta
c. Dogovor za suradnju u novim projektima


    
Razmjena učenika  u projektu  „Jedemo (ne)zdravo u školi“ (Dubrovnik, 6 .- 8. prosinca 2018.)  Razmjena učenika u projektu „Jedemo (ne)zdravo u školi“ (Dubrovnik, 6 .- 8. prosinca 2018.) Minimiziraj


Razmjena učenika u projektu E-medica „Jedemo (ne)zdravo u školi“
(6. - 8. prosinca 2018.)

 

   Medicinska škola Dubrovnik ugostila je učenike i nastavnike iz Srednje zubotehničke škole Sarajevo, ravnateljicu Elviru Jašarbašić prof., kordinatoricu dr. Ezremu Boškailo i mentoricu suradnicu dr. Melisu Livnjak-Kardžalić, te učenike Ajlu Kapidžić, Dalilu Osmanović, Eldara Delalić i Elmira Durmić u okviru E-medica projekta „Jedemo (ne)zdravo u školi".
   Goste iz Sarajeva uz pjesmu i piće, pripremljeno po recepturi učenika domaćina koji rade na Projektu dočekali su ravnateljica medicinske škole Dubrovnik mr. sc. Marina Rudenjak–Lukenda, voditeljica projekta Lana Ferizović–Karađole dr. med, mentor na projektu Šime Karađole dr. med, i Marija Čupić, magistra sestrinstva, školska koordinatorica E medica projekta. Službeni dio razmjene počeo je s pjesmom, koja je napisana i uglazbljena kao dobrodošlica gostima iz Sarajeva
.

   U radnom dijelu razmjene ,učenice Medicinske škole Dubrovnik Anđela Tošić, Željka Mihaljević i učenici Srednje zubotehničke škole Sarajevo vrijedno su radili na projektu te predstavili analizu ankete o prehrambenim navikama učenika u školi i analizu mjerenja tjelesne težine, visine, obujma struka i obujma nadlaktice u svim razredima u obje škole. Istaknuli su važnost zdrave prehrane i cilj projekta podizanje svijesti o važnosti zdrave prehrane u životu, posebice u školi, te su predstavili zdrave obroke i naveli namirnice koje je dobro uzimati za bolje učenje i pamćenje. O zdravoj prehrani nastavile su izlagati učenice Tina Martinović i Laura Klešković koje su predstavile projekt ljetne škole SEMEP-a na temu E, što jedemo. Istaknule su važnost pažljivog odabira namirnica uz pomoć E-tablica kako bismo izbjegli kupovinu namirnica sa štetnim aditivima u hrani. Prikazale su istraživanje o namirnicama koje u sebi imaju štetne aditive poput Coca-Cole, Napolitanki, sladoleda, Nescafea, raznih vrsta juha iz vrećice,te su time izazvale zabrinutost prisutnih i dokazale hipotezu da se u namirnicama, koje se viđaju na policama naših trgovina, nalaze štetni aditivi.
 
  Večernje su druženje nastavili na Stradunu na kojem im je zapjevala grupa Prljavo kazalište, što je oduševilo domaćine i goste. Drugi dan razmjene, učenici su se družili i radili od ranih jutarnjih sati. Gosti su nazočili nastavi anatomije i fiziologije u 2.a razredu farmaceutskih tehničara/tehničarki na kojoj su sa dr. Lanom Ferizović-Karađole ponovili anatomsku građu i ulogu pojedinih dijelova probavnog sustava, a posebnu pozornost posvetili su zubima. Učenici Srednje zubotehničke škole Sarajevo, pokazali su i proširili znanje svojim kolegama iz Dubrovnika o dentalnom zdravlju.
   Nakon nastave, domaćini i gosti su krenuli u šetnju Stradunom pod stručnim vodstvom profesora povijesti Nikše Grbića koji je na zanimljiv i zabavan način proveo domaćine i goste kroz dubrovačku zdravstvenu povijest. Posjetili su najstariju ljekarnu na svijetu Ljekarnu Male braće, muzej Franjevačkog samostana, Knežev dvor, crkvu sv. Vlaha, Katedralu, Lazarete i druge spomenike bogate dubrovačke povijesti. Druženje se nastavilo i u popdnevnim satima. Razvila su se nova prijateljstva između Dubrovnika i Sarajeva.
   Ispunjeni, zadovoljni i pomalo tužni zbog rastanka, oprostili su se do sljedećeg edukativno-zabavnog susreta koji se planira u Sarajevu u okviru istog Projekta.

   Pogledajte video zapis na Facebooku!

Sudionici:

Srednja zubotehnička škola Sarajevo Medicinska škola Dubrovnik
1 Elvira Jašarbašić, ravnateljica
2 Ezrema Baškailo, koordinator
3 Melisa Livnjak Kardžalić, mentor suradnik
4 Ajla Kapidžić, učenik
5 Dalila Osmanović, učenik
6 Eldara Delalić, učenik
7 Elmira Durmić, učenik
 
1 Marina Rudenjak Lukenda, ravnateljica
2 Lana Ferizović Karađole, voditelj projekta
3 Šime Karađole, mentor
4 Marija Čupić, koordinator
5 Anđela Tošić, učenik
6 Željka Mihaljević, učenik
7 Tina Martinović, učenik
8 Laura Klešković, učenik

  Marija Čupić, mag. med.techn.
Školska kordinatorica      


    
 Zahvaljujemo na potpori projektu „E-medica": Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation